Author: | Category: Transport begrippen |

ADR

De ADR is een Europees contract voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (afkorting ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). De ADR regelgeving omvat speciale voorschriften voor de verpakking, ladingbeveiliging en markering van gevaarlijke goederen in het wegvervoer. ADR-transporten zijn dus transporten waarbij gevaarlijke stoffen (een deel van) de lading vormen.